Nederlands Francais English Deutsch

Om de Europese Commissie te vragen met een wetgevend voorstel inzake nachtvluchten over de brug te komen, hebben Bart STAES en Pierre JONCKHEER een schriftelijke verklaring ingediend. Daarin vragen ze een oplossing om het aantal nachtvluchten tussen 23.00 en 07.00 tot een minimum te beperken. Hier leest u de integrale tekst.

SCHRIFTELIJKE VERKLARING over geluidsoverlast door nachtvluchten

Vervaldatum: 15.2.2005

Het Europees Parlement,

- gelet op artikel 116 van zijn Reglement,

A. overwegende dat geluidsoverlast door nachtvluchten de levenskwaliteit en gezondheid van meer dan 10 miljoen EU-inwoners bedreigt en dat de maatschappelijke kosten ervan - ziekteverzuim, gezondheidsproblemen - torenhoog oplopen,

B. overwegende dat luchtvaartbedrijven het gebrek aan Europese regelgeving uitbuiten om luchthavens en lidstaten tegen elkaar uit te spelen waardoor zowel de werkzekerheid van het luchthavenpersoneel als de nachtrust van omwonenden bedreigd wordt,

C. overwegende dat het EG-Verdrag bepaalt dat de Gemeenschap een hoog niveau van bescherming van de menselijke gezondheid verzekert, dat de Strategie van Lissabon stelt dat de creatie van nieuwe jobs en milieubescherming samen moeten gaan, en dat het Zesde Milieuactieprogramma een aanzienlijke vermindering voorziet van het aantal mensen dat regelmatig en langdurig wordt blootgesteld aan geluidshinder,

D. overwegende dat enkel een Europese aanpak van het probleem oplossingen biedt,

1. verzoekt de Commissie om uiterlijk eind 2005 een wetgevingsvoorstel neer te leggen teneinde de overlast van vliegtuiglawaai tussen 23.00 en 07.00 uur tot het absolute minimum te beperken;
2. verzoekt zijn Voorzitter deze verklaring, met de namen van de ondertekenaars, te doen toekomen aan de Commissie, de regeringen en parlementen van de lidstaten en de kandidaat-lidstaten.

Het originele document op de website van het Europees Parlement http://www.europarl.eu.int/Declaration/document/2004/P6_DCL(2004)0048/P6_DCL(2004)0048_NL.doc